Skip to content

Service Operation

27/01/2011

มาตรฐาน ITIL มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำหรับกระบวนการของการส่งมอบงานและการให้บริการด้านไอที โดยประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ เช่น Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation และ Continual Service Improvement

สำหรับด้านล่างนี้ จะเป็นในส่วนของการปฏิบัติงานบริการ (Service Operation) ที่เน้นหนักไปด้านกิจกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาหน้าที่การทำงาน หรือบริการที่เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยพันธะสัญญาบริการ (SLA) ที่มีต่อลูกค้า กุญแจหลักของการให้บริการ ได้แก่ การบริหารเหตุการณ์ การบริหารปัญหา การเติมเต็มความต้องการ ซึ่งจะมีการทำงานที่ต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน ตามภาพด้านล่างนะครับ

IT Service Operation

Advertisements

From → IT Management

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: